การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน หรือองค์กร หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียน และบันทึกข้อความ เป็นต้นซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมี การใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันจะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า1,000 กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัม ดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษ

กระดาษและมักจะทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้เศษกระดาษจาก สำนักงานแทบหมดคุณค่าคงไป ดังนั้นการนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม ความเหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เป็นการลดการใช้ กระดาษดีได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งลดการผลิต กระดาษและเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานได้ด้วย

ศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์

การนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และคุณภาพของขยะกระดาษ ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทที่เกิดขึ้น

ดังนี้

1. เศษกระดาษจากการพิมพ์ โรเนียวหน้าเดียว เครื่องแฟกซ์ : ใช้หน้าที่ว่างเป็น กระดาษบันทึกข้อความ หรือร่างหนังสือ

2. เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสาร : หน้าที่ว่างสามารถใช้พิมพ์ แบบฟอร์มถ่ายเอกสารหรือบันทึกข้อความ

3. ซองจดหมายต่างๆ ที่ใช้แล้ว : สามารถน ากลับมาใช้ส่งเอกสาร ภายใน สำนักงานหรือ ตัดมุมทั้ง 4 มุม ใช้หนีบกระดาษ สำหรับกระดาษส่วนกลางใช้บันทึกข้อความได้

4. หนังสือเก่า/นิตยสารต่าง ๆ: นำไปบริจาคห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทำเป็นการ์ดอวยพร ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ใช้ตกแต่งสถานที่ได้

5. หนังสือพิมพ์เก่า: ใช้ห่อของขวัญ ประดิษฐ์ดอกไม้

6. กระดาษห่อของ/กระดาษห่อของขวัญ : นำมาใช้ห่อของอีกครั้ง และประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ

7. กระดาษฉีก/กระดาษบันทึกข้อความ : นำส่วนที่เหลือทำเป็น กระดาษบันทึกที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

8. กระดาษปฏิทิน/โปสเตอร์ : ใช้ประดิษฐ์เป็นการ์ดอวยพร หรือที่คั่นหนังสือ

9. กล่องกระดาษต่าง ๆ : นำมาใช้เป็นถังขยะ

10. ขยะกระดาษอื่น ๆ เช่น การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร :ทำเป็นที่คั่นหนังสือกระดาษบันทึก หรือดัดแปลงเป็นการ์ดอวยพรได้อีกส่วนขยะกระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว

เก็บรวบรวมให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อ นำกลับไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตกระดาษใหม่

(RECYCLE)

ทำอย่างไรจึงลดการใช้กระดาษใน สำนักงานได้

1. ปรับปรุงวิธีการใช้ในเกิดขยะ กระดาษน้อยลง โดยการนำระบบ แฟกซ์เซอเวอร์ (faxserver) มาใช้ หรือระบบรับจัดการเอกสารอิเลกทรอนิกศ์ ( Electronic Document management system)

2. นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ เพื่อลดงบประมาณในการซื้อ กระดาษ

3. คัดแยกกระดาษออกจากขยะ ประเภทอื่น แล้วน าไปขายแก่ร้าน รับซื้อของเก่า

4. รับข่าวสารการนำกระดาษเก่ามา ใช้ประโยชน์จากทางราชการ หรือหน่วยงาน

5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ