การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน

การลดปริมาณการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นประภัณฑ์ ใช้พิมพ์เขียนและบันทึกข้อความ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 15% กระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ทรัพยากรดังนี้ ต้นไม้ 17 ตัน กระแสไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง น้ำมันเตา 300 ลิตร น้ำสะอาด 100 ตัน และคลอรีน 5 กิโลกรัมดังนั้นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมวัสดุใช้แล้วจากสำนักงานโดยเฉพาะจำพวกกระดาษ มีการปนเปื้อนน้อยจึงอาจนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก หรือแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษใหม่ แต่สำนักส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ต่อการใช้ประโยชน์เศษกระดาษ และมักจะทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปทำให้เศษกระดาษจากสำนักงานแทบหมดคุณค่าคงไปดัง นั้นการนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เป็นการลดการใช้กระดาษดีได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งลดการผลิตกระดาษและเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานได้ ด้วย

ศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์

การนำเศษกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และคุณภาพของขยะกระดาษ ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทที่เกิดขึ้นดังนี้

1. เศษกระดาษจากการพิมพ์หรือโรเนียวหน้าเดียว : ใช้หน้าที่ว่างเป็นกระดาษบันทึกข้อความ หรือร่างหนังสือ

2. เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสาร : หน้าที่ว่างสามารถใช้พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายเอกสารหรือบันทึกข้อความ

3. ซองจดหมายต่างๆ ที่ใช้แล้ว : สามารถนำกลับมาใช้ส่งเอกสาร ภายในสำนักงานหรือ ตัดมุมทั้ง 4 มุม ใช้หนีบกระดาษ สำหรับกระดาษส่วนกลางใช้บันทึกข้อความได้

4. หนังสือเก่า/นิตยสารต่าง ๆ: นำไปบริจาคห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังทำเป็นการ์ดอวยพร ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ใช้ตกแต่งสถานที่ได้

5. หนังสือพิมพ์เก่า : ใช้ห่อของขวัญ ประดิษฐ์ดอกไม้

6. กระดาษห่อของ/กระดาษห่อของขวัญ : นำมาใช้ห่อของอีกครั้ง และประดิษฐ์เป็นดอกไม้กระดาษ

7. กระดาษฉีก/กระดาษบันทึกข้อความ : นำส่วนที่เหลือทำเป็นกระดาษบันทึกที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม

8. กระดาษปฏิทิน/โปสเตอร์ : ใช้ประดิษฐ์เป็นการ์ดอวยพร หรือที่คั่นหนังสือ

9. กล่องกระดาษต่าง ๆ : นำมาใช้เป็นถังขยะ

10. ขยะกระดาษอื่น ๆ เช่น การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร : ทำเป็นที่คั่นหนังสือกระดาษบันทึก หรือดัดแปลงเป็นการ์ดอวยพรได้อีก

ส่วนขยะกระดาษที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เก็บรวบรวมให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อนำกลับไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตกระดาษใหม่ (RECYCLE)

ทำอย่างไรจึงลดการใช้กระดาษในสำนักงานได้

1. ปรับปรุงวิธีการใช้ในเกิดขยะกระดาษน้อยลง

2. นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดงบประมาณในการซื้อกระดาษ

3. คัดแยกกระดาษออกจากขยะประเภทอื่น แล้วนำไปขายแก่ร้านรับซื้อของเก่า

4. รับข่าวสารการนำกระดาษเก่ามาใช้ประโยชน์จากทางราชการ หรือหน่วยงาน

5. เปลี่ยนการใช้แฟกซ์แบบกระดาษ มาเป็นระบบแฟกซ์เซอเวอร์ ( Faxserver ) ที่ลดการใช้กระดาษ

6. ติดตั้งระบบจัดการเอกสารอิเล็กโทรนิค Document Manage System