ขั้นตอนการติดตั้ง AlternaTIFF เพื่อใช้ Preview Fax

Bavo Fax Server และ myFAX ใช้ AlternaTIFF เพื่อ Preview Fax  ขั้นตอนการติดตั้ง AlternaTIFF  สามารถดูได้ที่ HowtoinstallAlternaTIFF