รับ Fax ส่งต่อไปยัง Folder

Bavo Fax Server และ myFAX รองรับการ รับแฟกซ์แล้วส่งต่อไปเก็บยัง Folder บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ในเน็ตเวิร์ค  โดยสามารถติดตั้งได้ดังนี้

  1. ระบบ Fax Server ต้องอยู่ในวงแลน (LAN) เดียวกับคอมพิวเตอร์ที่มี Folder อยู่
  2. Share Folder ต้องเป็น Full Control และ Share Path เป็น ASCII เท่านั้นไม่มีช่องว่าง

ตัวอย่าง

  1. Share Folder ชื่อ ” Faxbackup” บน PC IP 192.168.0.86 และตั้งชื่อ Share name ว่า “faxfolder”

Setup บน Fax Server

  1. Share Name เป็น Case Sensitive นะครับ check ดูด้วยว่าเป็นตัวเล็กหรือใหญ่
  2. ใส่ user name และ password ของเครื่อง PC ที่ share folder ไว้ ถ้าไม่มีก็เว้นว่างนะครับ
  3. Check ให้แน่ใจว่า IP Address ถูกต้อง
  4. ติ๊กในช่อง IncommingFax2Folder ในกรณีต้องการเก็บ Fax ที่เข้ามา และติ๊ก OutgoingFax2Folder ในกรณีต้องการเก็บ Fax ขาออก
  5. สุดท้ายกด Save แล้วกด Fax2Folder Test เพื่อทดสอบว่ามี Fax เข้าไปยัง Folder หรือไม่