Products

Bavo Fax Server และ myFAX

Bavo Fax Server และ myFAX เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์คแฟกซ์เซิฟเวอร์ สำหรับทั้งองค์กรและผู้ใช้ตามบ้าน โดยตัว Bavo Fax Server/myFAX จะรวมส่วนประกอบสำคัญ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เฉพาะทางรวมมาครบในอุปกรณ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับส่งแฟกซ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายภายใน โดยระบบรองรับการทำงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็น  Fax to printer, Fax to Email, Software fax client สำหรับส่งแฟกซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Brower

Bavo Fax Server ง่ายต่อการใช้ ไม่จำเป็นต้องอบรมการใช้งานยุ่งยาก สามารถทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายขององค์กรได้ทุกระดับ สามารถส่งเอกสารโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์  ในส่วนการรับแฟกซ์สามารถรับได้ในรูปแบบของ pdf หรือ tiff file ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษ ซึ่งเมื่อรับมาแล้วจะส่งต่อไปยัง Share folder หรือ email ซึ่ง Bavo Fax Sever ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา และให้ความสะดวก รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์สำเร็จรูปแบบนี้ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องห่วงกับการเข้ากันได้ของ Fax Software และ Fax modem ในระบบแฟกซ์เซิฟเวอร์แบบ Software ที่ต้องใช้ทั้ง PC , Card Modem และ Software มาประกอบกันเพื่อใช้งาน