Set STMP โดยใช้ Gmail Account บน Fax Server

ในกรณีที่เราต้องการใช้ gmail account เป็น SMTP เพื่อใช้ในการส่ง Fax ที่เข้ามาผ่านทาง email จากระบบ Fax Server ไปยัง email ของผู้รับ Fax เราสามารถ set ได้ตามรูปด้านล่างครับ