Tag Archives: Email2fax

Email2Fax Configuration

ขั้นตอนการ Set ระบบ ส่งอีเมล์ไปยังแฟกซ์ปลายทาง ผ่านระบบ Fax Server

Note : อีเมล์ที่จะใช้เป็นตัวกลางในการรับ อีเมล์จากผู้ใช้งานการส่งไปยังระบบแฟกซ์ จะต้องเป็นอีเมล์ใหม่ สำหรับใช้งาน Email2Fax เท่านั้น เพราะว่าการทำงานของระบบนี้จะลบอีเมล์ทั้งหมดในกล่องอีเมล์ทั้งหดออกไป Continue reading