ทดลองใช้งาน WebGUI ของระบบ Bavo Fax Server

เปิด Browser ในส่วน URL ใส่  http://202.65.203.136

ทดสอบใช้ user account (สำหรับ user แต่ละคนเข้าไปดู Fax และส่ง Fax)

Account : user  password:123456

ทดสอบใช้ admin account (สำหรับผู้ดูแล เข้าไป Set ระบบ Fax Server และกำหนดสิทธิต่างๆ)

Account : admin  password:dggdedvac